logo

Y+ Mt - Genograf test

Variant Dostupnosť Cena s DPH Množstvo
test určený pre ženu Skladom 329,00 €
test určený pre muža Skladom 329,00 €

ZaujímaVástoboliVašipredkoviaaodkiaľpochádzatehceteobohatiťrodinnúhistóriuotajomstvoVášhoroduhcelibystenájsťsvojichpríbuznýchhceteobdarovaťrodinuriateľovaleboblízkychúplneimpozantnýmdarčekomvpodobeoriginálnehocertifikátuspodrobnýmpopisompôvoduovšetkoumožňujetestGenoGraf/p>

OtcovskálíniajezakódovanávmužskompohlavnomchromozómeYtorýsadedívýhradnepolíniiotcaehootcaehootca.�pradávnehopraotca�naprieč desiatkamigeneráciívtakmernezmenenejpodobe�NesietakinformáciuohistóriiVášhorodupootcovskejlínii/strong>

 

Materskálíniajezakódovanáv tzv.mitochondriálnej(mtDNA)torásadedívýhradnepolíniimatkyejmatkyejmatky.�dávnejpramatkycelejlínieátoDNAinformáciazostávatakmernezmenenápodesiatkygeneráciíanesietakinformáciuohistóriipomaterskejlínii/strong>

 

Výsledok YaMtGenoGraftestujekombináciouY-GenoGraftestuaMt-GenoGraftestuaposkytujeinformáciuohistóriirodičovskýchlínií(otcovskejamaterskej)/p>

Vprípadeakmá ženazáujemozískanieinformáciiopredkochpootcovskejlíniijepotrebnépreodobratievzorkykontaktovaťpokrvnéhopríbuzného(bratatcatrýka…)

 

 

ZaujímaVásgenetickágenealógiarečítajtesiviac 

 

Vzhľadomnamimoriadnusituáciuniejemožnéosobnévyzdvihnutieodberovéhomateriáluvpriestorochnašejprevádzkyprípadedobierkynie jemožnáplatbavhotovosti�

 

GenetickáanalýzajerealizovanávspoluprácisakreditovanýmlaboratóriomGenomacvýzkumnýústav.r.o.sosídlomvPraheaboratóriumposkytujegenetickétestovaniesoštatútomNeštátnezdravotníckezariadenieaZNALECKÝÚSTAVvodboreGENETIKA�

 

UpozornenielaboratóriaGenomac: AjnapriekzložitejsituáciisúvisiacejsepidémiouCOVID-19jelaboratóriumGENOMACvprevádzkeanaďalejspracovávaVaševzorkyiektoréexternéslužbyrátanepoštovýchakuriérskychúvšakvýrazneobmedzenéatakVámvtejtochvílinemôžemegarantovaťštandardnétermínyzaslaniaodberovýchsádavýsledkovocisasnažímebysmeichmaximálnedodržalieríme�etopochopíteaodporúčamebysteprivyplňovanísprievodkykvzorkámtoráVámbudezaslanávodberovejsadeoliliakomožnosťzaslaniavýsledkove-mailombyVámprišličonajskôrpoichvyhotovení�akujemeaprajemedoďalšíchdníveľazdraviasychickýchifyzickýchsíl/strong>


Odporúčame

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.